Danh hiệu

Photogenic

Ảnh đại diện

Cám ơn bạn đã đăng ảnh đại diện của mình trong phần thông tin cá nhân.

Phần thưởng 20 điểm

Padawan

Bài viết được trả lời

Đã có 10 hoặc nhiều hơn các bài viết được đánh dấu trả lời thành công

Phần thưởng 10 điểm

YourPostFavourited

Bài viết được yêu thích

Bạn có một hoặc nhiều bài viết được yêu thích từ những thành viên khác

Phần thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Đã nhận được Bình chọn đầu tiên

Huy hiệu này đã được trao đến cho các thành viên sau khi họ nhận được lượt bình chọn đầu tiên từ thành viên khác

Phần thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ Niệm Tham Gia Diễn Đàn

Huy hiệu này đã được trao đến cho thành viên kỷ niệm đã gia nhập diễn đàn năm đầu tiên

Phần thưởng 2 điểm

TheGrouch

Bình Chọn Bài Viết

Huy hiệu này đã được trao đến cho thành viên đã có bình chọn các bài viết của thành viên khác 10 lần hoặc nhiều hơn

OneThousandPoints

Một Ngàn Điểm

Huy hiệu này đã được trao đến cho thành viên đã nhận được 1000 điểm

Phần thưởng 10 điểm

JediMaster

Thành Viên Tích Cực

Đã có 50 hoặc nhiều hơn các bài viết được đánh dấu trả lời thành công

Phần thưởng 50 điểm

YourPostFavouritedTenTimes

Bài viết được công nhận

Một hoặc nhiều bài viết của bạn được yêu thích từ 10 người trở lên.

Phần thưởng 10 điểm

PostMentionsUmbraco

Umbraco

Phần thưởng được trao đến cho thành viên có sử dụng Umbraco trong bài viết của họ.

Phần thưởng 1 điểm

PosterMarkAsSolution

Bình luận bài viết

Huy hiệu này đã được trao đến cho thành viên đã có nội dung trả lời trong bài viết của bạn

Phần thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bình chọn bài viết

Huy hiệu này được trao đến cho người dùng sau khi họ đã thực hiện việc bình chọn tin bài đầu tiên.

Phần thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

Lượt bài được quan tâm đầu tiên

Bài viết đầu tiên của bạn đã có thành viên yêu thích quan tâm.

Phần thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi của bạn đã được giải quyết

Huy hiệu này được trao cho thành viên khi họ đánh dấu cho bài viết của thành viên khác trong chủ đề của mình.

Phần thưởng 2 điểm

Close